Mar 18, 2013

[MV] 고고스타 GOGOSTAR - 설원의 신 God of snowy fields

Single: 설원의 신 (2013)

Genre: Electro/Rock

Korean lyricsV: TheGOGOSTARkorea

No comments: